New registration

Login
Password

REGULAMIN ELIMINACJI DO INTERNETOWEJ REPREZENTACJI POLSKI („IRP”)

 

1. IRP to indywidualne rozgrywki internetowe otwarte dla wszystkich, oparte na uczciwych grach i dobrym zachowaniu graczy.

2. Głównym celem IRP jest wsparcie procesu selekcji zawodników do Reprezentacji Polski w gomoku, ze szczególnym ukierunkowaniem na Internetową Reprezentację Polski.

3. W celu wzięcia udziału w rozgrywkach IRP konieczne jest zarejestrowanie na stronie pl.euroleague.cz. Wszyscy gracze zobowiązani są podać prawdziwe nazwisko, adres e-mail i identyfikator (nick), który będzie używany w meczach IRP (rozpoczynający się od przedrostka „irp”). Serwerem gry jest kurnik.pl ("Kurnik"). Gracz powinien rozegrać wszystkie mecze IRP tym samym nickiem z Kurnika.

4. Sezon IRP trwa 9 rund i rozgrywany jest systemem szwajcarskim. Jedna runda trwa 21 dni i rozpoczyna się w poniedziałek o godz. 0:01 i kończy się w niedzielę o 24:00 *. W szczególnych okolicznościach mogą zdarzyć się wyjątki od tej reguły.

5. Każdy zawodnik rozgrywa jeden mecz w danej rundzie. W przypadku nieparzystej ilości zarejestrowanych graczy, jeden z nich pauzuje, a za wolną rundę przysługuje mu jeden punkt turniejowy.

6. Mecz pomiędzy dwoma graczami składa się z 4 partii, a każdy z graczy rozpoczyna dwie z nich. Limit czasowy dla gry to 10 minut + 3 sekundy za ruch na gracza. Parametry gry: swap 2 (na stronie Kurnika opcja "swap"), plansza 15*15, zakaz cofania, gra rankingowa, stół publiczny. Za wygrany mecz zawodnik otrzymuje jeden punkt, a za zremisowany 0,5 punkta turniejowego. Zwycięzcą w danym sezonie zostaje gracz, który uzyska największą liczbę punktów turniejowych. W przypadku równej ilości punktów pomiędzy dwoma lub więcej graczami decydują dodatkowe kryteria (Median Buchholz, Buchholz, Berger, Progress, losowanie).

7. Gracze umawiają się na spotkania zgodnie z zasadą „3-days rule” obowiązującą w rozgrywkach Euroligi Gomoku (www.euroleague.cz), z zastrzeżeniem, iż data administracyjna („admin date”) przypada w ostatnią niedzielę danej rundy na godzinę ogłoszoną nie później niż 14 dni przed zakończeniem tej rundy. W przypadku braku stosownego ogłoszenia we wskazanym powyżej terminie, data administracyjna przypada na godzinę 10:00.

8. Mecz powinien rozpocząć się nie później niż 10 minut po ustalonej dacie (20 minut w przypadku daty administracyjnej). Jeżeli jeden z graczy nie pojawi się w wyznaczonym terminie, to przegrywa walkowerem. Jeżeli obaj zawodnicy nie pojawią się w ustalonym czasie (ustalony czas oznacza również datę administracyjną), to obaj gracze otrzymają 0 punktów w tabeli turniejowej. Trzy walkowery oznaczają automatyczne wykluczenie z rozgrywek.

9. Naczelną regułą obowiązującą w IRP jest konieczność przestrzegania zasad fair-play. Jako zachowanie niezgodne z zasadami fair-play rozumiane są między innymi:

- częsta zmiana koloru na szary („miganie”) nicka w trakcie gry,

- wspieranie się w trakcie gry programem do gry lub wskazówkami innych osób,

- przeklinanie, wyśmiewanie innych graczy, używanie słów obraźliwych,

- wszelkie inne zachowania niezgodne z powszechnie akceptowalnymi zasadami podstawowej kultury osobistej.

Zachowania niezgodne z zasadami fair-play nie będą tolerowane, a osoby nie przestrzegające Regulaminu IRP mogą zostać usunięte z IRP.

10. Głównym organem IRP rozstrzygającym w poważnych przypadkach (nie tylko związanych z problematyką fair-play) jest Komisja IRP. Komisja IRP ma prawo do zmiany reguł lub wprowadzania wyjątków do reguł oraz decydowania w wątpliwych kwestiach, szczególnie nie objętych Regulaminem IRP, jeżeli wymaga tego sytuacja. W przypadku, gdy Komisja IRP nie jest powołana, jej funkcję pełni Organizator IRP.

* wszystkie czasy wskazane w niniejszym Regulaminie, a także daty spotkań, dotyczą każdorazowo aktualnego czasu warszawskiego

 

RULES OF THE QUALIFICATIONS TO THE INTERNET POLISH NATIONAL TEAM (“IRP”)

 

1. IRP is an individual Internet competition open to everyone, based on fair play and good behaviour of players.

2. The main aim of IRP is to support selection process to the Polish National Team in gomoku, with the special direction to the Internet Polish National Team.

3. To take part in IRP competition it is necessary to register on pl.euroleague.cz website. All players are obliged to provide real last name, e-mail address and nickname to be used in IRP matches (starting from “irp” prefix). The server for playing is kurnik.pl (“Kurnik”). The player shall play all IRP matches using the same Kurnik nickname.

4. IRP season consists of 9 rounds and swiss system is used. One round lasts 21 days and starts on Monday at 0:01 and finishes on Sunday at 24:00 CET. There can be some exceptions from this rule in particular circumstances.

5. Every player plays one match in a particular round. In case of odd number of registered players, one of them pauses and gets one tournament point for a free round.

6. A match between two players consists of 4 games and each of players opens two of them. Time limit per player is 10 minutes + 3 seconds per move. Game parameters: swap2 (“swap” option in Kurnik website), 15*15 board, no undos, ranked game, public table. A player gains 1 tournament point for each won match, and 0,5 tournament point for each drawn match. The winner of the season is a player who will get the highest sum of tournament points. In case two or more players have equal sum of points, the secondary criteria decide (Median Buchholz, Buchholz, Berger, progress, drawing).

7. The players agree for a match in accordance with the “3-days rule” that is valid in Gomoku Euroleague competition (www.euroleague.cz), providing that administrative date (“admin date”) is on the last Sunday of the round on the time announced not later than by 14 days before the end of this round. In case of lack of appropriate announcement in the time stipulated above, administrative date is 10:00.

8. The match must start no later than 10 minutes after the agreed time (20 minutes in case of admin date). If one of the players does not come in the agreed time, he/she will lose by walkover. If both players do not appear at the agreed time (agreed time means also admin date), both will get 0 points in the tournament table. Three walkovers mean automatic exclusion from the competition.

9. The main rule applicable in IRP is requirement to respect fair-play rule. As behaviour that is in contradiction with fair-play rule is interpreted inter alia:

- frequent nickname color change to grey (“blinking”) during a game,

- support of program or instructions from other people during a game,

- swearing, making fun of other players, using offending words,

- any other behaviour that is in contradiction with the commonly accepted rules of basic personal culture.

Behaviour not in accordance with fair-play will not be tolerated and persons not respecting IRP rules can be excluded from the IRP.

10. The main IRP authority deciding in serious cases (not only connected with fair play problems) is IRP Committee. IRP Committee has the right to modify the rules or to introduce exceptions to the rules and to decide in case of doubtful issues, especially those one that are not included in the rules, if the situation requires this. In case the IRP Committee is not appointed, IRP Organizer acts in its role.

* all times indicated in these Rules, as well as match dates, refer to the current Warsaw time